Top

Recomanacions d'accions municipals d'impuls a la mobilitat eficient i de baixes emisions

--- --- Bonificacions Fiscals

A CÀRREC DE
PERE CASES
Enginyer Àrea de Ciutadania / Mobilitat i Via Pública Ajuntament de Girona

CONTACTAR


BONIFICACIÓ IVTM

BONIFICACIÓ IAE

BONIFICACIÓ DE L’IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA (IVTM)

La bonificació d’aquest impost (IVTM) és una de les eines principals per promoure els vehicles eficients i sostenibles en els Municipis de Catalunya. Cal recordar que el màxim bonificable és del 75%, segons el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. Es recomana:

  • Bonificar el 75% de la quota tributària per als vehicles elèctrics (purs BEV, d’autonomia estesa REEV), els híbrids endollables (PHEV) amb més de 40 km d’autonomia i els d’hidrogen (HICEV) o de “0 emissions locals”.
  • Bonificar el 50% de la quota tributària per als vehicles híbrids o endollables (PHEV) amb menys de 40 km d’autonomia i els que funcionin amb gas natural comprimit (GNC) o liquat (GNL), gasos liquats del petroli (GLP), biogàs o bioetanol.
  • Promoure les bonificacions dins un marc temporal definit per modificar-les en un futur si s’escau, en funció del volum de vehicles elèctrics del municipi i l’impacte econòmic d’aquesta bonificació.

Exemple Barcelona
Exemple Girona
Exemple Sant Cugat