Top

Recomanacions d'accions municipals d'impuls a la mobilitat eficient i de baixes emisions

--- --- Recomanacions per als plans de mobilitat

A CÀRREC DE
Lluis Avellana
Tècnic de mobilitat / Autoritat del Transport Metropolità

CONTACTAR


Als Plans de Mobilitat Urbana (PMU)*, així com als Estudis de Mobilitat Generada d’activitats o nous plans urbanístics, es recomana que s’hi inclogui un apartat dedicat a les accions per impulsar els vehicles eficients i de baixes emissions, ja que és un punt clau per tal d’aconseguir reduir les emissions dels vehicles i la diversificació energètica.

La Diputació de Barcelona posa a disposició dels municipis la possibilitat de fer estudis d’implantació del vehicle elèctric als seus municipis, i mitjançant el compromís europeu del ‘Pacte d’alcaldes i alcaldesses’ promou la realització d’un PAES (Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible) que implica que l’ajuntament ha de reduir en més d’un 20% els gasos d’efecte hivernacle que es generen en l’àmbit del seu municipi, respecte l’any 2005 i amb l’horitzó de l’any 2025.

La Generalitat de Catalunya ha dissenyat una eina de càlcul (AMBIMOB 2.0) que facilita el còmput del consum i les emissions, i per tal d’establir criteris comuns per a l’avaluació ambiental dels PMU, defineix les directrius ambientals que han de seguir les mesures proposades en aquests. Un dels cinc blocs de mesura previstos és el grup que fa referència a la renovació del parc de vehicles per d’altres menys contaminants i més eficients.

Per últim, es recomana redactar un Pla de Desplaçament d’Empresa (PDE) per als treballadors municipals així com fomentar la implantació de PDE’s a les empreses i polígons del municipi per tal d’incentivar els vehicles sostenibles o de baixes emissions i el car pooling (compartir viatges en vehicle privat) amb avantatges a l’estacionament d’aquests, o l’ús de la bicicleta amb protecció contra robatori.

PMU’S DE LA PROVINCIA DE BARCELONA
GUIES PER LA REALITZACIÓ DE PLANS DE MOBILITAT(ATM)